با توجه به تعليق روابط سياسي و فرهنگي دو كشور ايران و انگليس سايت رايزني فرهنگي غير فعال مي‌باشد